MENÜ
^

A Transformed Kft (1147 Budapest, Fűrész u. 25 . adószám: 14148176-2-42) kivonatos (nem teljes)

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

 

1)    Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Jelen Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat szempontjából Adatkezelő:

a)
A Transformed Kft.
székhely: 1147 Budapest, Fűrész u. 25.
cégjegyzékszám: 01-09-891039
adószám: 14148176-2-42
tényleges adatkezelés címe(i): 1147 Budapest, Fűrész u. 25.
internetes elérhetősége (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelye): www.dualmed.hu

b)
telefonszám: +36 30 242 6964
e-mail: info@dualmed.hu
önállóan képviseli: Keserű István

c)
a Munkatárs(ak), aki(k)nek tevékenységével kapcsolatban a Kft. teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában: Keserűné Buzás Anett.

2)    Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete

Az Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos vezetését

a,  elsődlegesen az ügyvezető,
b,  másodlagosan a munkatárs látják el.

3)    Adatvédelmi alapelvek

Az Transformed Kft. (továbbiakban: kft., Transformed Kft., Adatkezelő) mint adatkezelő az alábbi adatkezelési szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) lépteti érvénybe. A Szabályzat kivonatos elektronikus változata elérhető a www.dualmed.hu weboldalon, továbbá papír alapon elérhető a székhelyen és a telephelyeken. A teljes Szabályzatot kérésre a kft. az Érintettek rendelkezésére bocsátja. Jelen Szabályzat az érintettek számára az Adatkezelő által tevékenysége során végzett adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

7)    A Szabályzat és adatkezelés célja

A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.
Az adatkezelés célja az Érintettek és a Kft. közötti - a Kft. tevékenysége során elsősorban üzleti kapcsolatok céljára – Adatkezelő birtokába került személyes adatok a vonatkozó törvények és szabályok szerinti kezelése.

8)    A Szabályzat hatálya

Az Adatkezelő azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik a számukra elérhető úton/módon (például elektronikus úton, az info@dualmed.hu e-mail címre küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen)

1. ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek,
2. az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték; vagy
3. ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;

A Szabályzat a mindenkori hatályos dátumtól érvényes visszavonásig vagy módosításig.
Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására.

9)    A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői, időtartama

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

Az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Adatkezelő az érintettek által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, azok hitelességéért felelősséget nem vállal.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az üzleti tevékenységgel kapcsolatos adatbázisban – így különösen a számlázó program erre alkalmazott külön vevő nyilvántartásában - tárolja. Az elektronikus levelező rendszer - az azon beérkező személyes adatok értelmében - szintén adatbázisként értelmezendő. Adatkezelő az adatokat – előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át. Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Érintettek a szolgáltatáshoz szükséges adataikat Adatkezelő rendelkezésére bocsássák.

A Kft. tevékenységével kapcsolatos információ kérése

Információ kérés célja jelen pont értelmében kiterjedhet a későbbi ajánlatkérésre, üzleti szerződés kötésére, Érintett beleegyezésével történő harmadik fél bevonására a cél érdekében. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Érintett minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Személyes adatok különösen: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, képviselt cég, beosztás, a kért információ tartalma.
Az adatkezelés célja ez esetben a megfelelő információ nyújtás és kapcsolattartás. Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek. Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Érintett minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Személyes adatok különösen:  név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, képviselt cég, beosztás, a kért ajánlat tartalma. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig vagy az ajánlat teljesülése esetén az üzleti szerződésben foglaltak szerinti elévülési időig, különös tekintettel a garanciális és garancia időn túli javítások, karbantartások során érintett kapcsolattartó személyek-, megbízottak-, műszaki osztályok beosztottjainak adataira, melyek adatkezelési érvényességi ideje a munkálatokkal érintett készülékek üzemben tartási idejéig is tarthatnak. Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama: ajánlat kiadásától számított 2. év vége.

Szerződés kötéssel, értékesítéssel, megállapodással  kapcsolatos adatkezelés

A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul. Érintett minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.

Személyes adatok különösen: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, képviselt cég, beosztás, az érintett szerződés, megállapodás stb. tartalma. Adatkezelés időtartama: a felek közötti jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, és/vagy az üzleti szerződésben foglaltak szerinti elévülési időig tart. Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama: a megállapodás dátumától számított 5. év vége.

Minden egyéb jelen Szabályzatban nem taglalt jogviszony, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás (összegezve: minden adatkezelést érintő egyéb ügy vagy jogügylet) esetén a mindenkor hatályos adatvédelmi törvények és hatósági rendelkezések az irányadók. Ezen esetekben az adatkezelési idő az adatok keletkezésétől számított 5. év vége, amennyiben hatályos törvény vagy kötelező érvényű rendelet másként nem rendelkezik.

10)   Adatok továbbítása

Adatkezelő külső adatfeldolgozót igénybe vesz. Külső adatfeldolgozóként a kft. az általa kezelt weboldalak tároló szerverének szolgáltatóját határozza meg. Ennek értelmében a szerver szolgáltatóval kötött külön megállapodásban foglaltak az irányadók.
E szerint alapvetően Adatkezelő határozza meg a tárolt adatok kezelésének időtartamát, mely jelen szabályzatban kerül rögzítésre. Adatfeldolgozó adatokat legfeljebb az Adatkezelővel kötött szerződés fennállásának és a biztonsági adatmentések elérhetőségének időszakában kezel. Adatkezelő és Adatfeldolgozó közti megállapodásban rögzített munkák elvégzése után, - legkésőbb a köztük lévő szerződés megszűnése után legfeljebb 90 nappal - az Adatkezelő engedélyével Adatfeldolgozó a rendeletnek megfelelő módon azokat megsemmisíti.
Adatok továbbítása csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján lehetséges, kivéve ha azt jogszabály kötelezően előírja. Minden adattovábbítás csak meghatározott cél érdekében jogszerűen történhet.
Ilyen esetekben Érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg, mely adatokat jogosult megismerni.

11)   A személyes adatok tárolása

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Az adatok tárolását Adatkezelő informatikai eszközökön végzi. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Adatkezelő az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, sérülés, megsemmisülés, nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan hozzáférés stb. ellen. Adatkezelő az ehhez szükséges technikákat önmaga határozza meg és alkalmazza, valamint az adatbiztonság érdekében szükséges módosításokat elvégzi. A technikák alkalmazása aránytalan terhet nem róhat a kft.-re.

12.   A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Panasztételre és bírósági jogorvoslatra vonatkozó jogosultságok:

  • Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.
  • Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
  • Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

Érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

Az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei és módjai alapvetően a 2011. évi CXII. törvény és az EU 2016/679 Rendelete alapján kerültek meghatározásra.

Az érintett jogaival a info@dualmed.hu e-mail címre vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül küldött kérelmével élhet.

Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”:

A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”alapján az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról és az adatkezelés minden egyéb és releváns körülményéről (cél, jogalap,időtartam stb.). mely kategóriákat a vonatkozó EU rendelet előír.

A tájékoztatás a második kérelemtől költségtérítéses. A megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítést eredményezett.

A tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény ide vonatkozó korlátozásai alapján.

Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.

A helyesbítés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (kivéve, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki), ha

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
  • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Az adatokat a ezeken kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében foglalt feltételek bármelyikének megvalósulása esetén. Ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozott személyes adatot, és azt törölni köteles, akkor megteszi az elérhető és ésszerűen elvárható lépéseket, - amennyiben szükséges harmadik adatkezelő felé is.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az ide vonatkozó EU-s és hazai jog előírásai szerint az „elfeledtetéshez való jog”-ot a rendeletekben felsorolt esetekben korlátozza.

Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog:

Ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. A zárolt adat addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, de a vitatott személyes adat pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolni kell. Ebben az esetben a korlátozás addig él amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, a vonatkozó EU rendelet ide vonatkozó pontja alapján, így különösen:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

A zárolt adatokat csak az érintett hozzájárulásával lehet kezelni pl. jogi igények érvényesítéséhez vagy egyéb jogszabályban meghatározott célokra (pl. állami közérdek, más személy védelme stb.).
Adatkezelő maximum a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében foglaltakról és a megtett lépésekről.
Az Adatkezelő az intézkedésekről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az értesítés kötelezettségét Adatkezelő megtagadhatja, ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Adatkezelő köteles az érintettet írásban – az okok megjelölésével - értesíteni ha a joggyakorlás bármely okból meghiúsult vagy veszélybe került, valamint az érintett számára ismertetni a jogorvoslati lehetőségeket.

Az „adathordozhatósághoz való jog”:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén:

Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Megalapozottság esetén az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja, a megtett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó egyéb szabályok:

Az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet amennyiben az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti.
Amennyiben Adatkezelő külső adatfeldolgozót vett igénybe, úgy az Érintett a mindenkori jogszabályoknak megfelelő kártérítésre vagy sérelemdíjra jogosult. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem követelhető kártérítés ha az okozott kárt az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.

Budapest, 2018. május 15.